Ο Ηλ?α? Λαρσιν??, διπλωματο?χο? Πολιτικ?? Μηχανικ?? του Εθνικο? Μετσ?βιου Πολυτεχνε?ου, κ?τοχο? εργοληπτικο? Πτυχ?ου Δ’ Τ?ξεω?, αρχ?ζει εργοληπτικ? δραστηρι?τητα, για τι? αν?γκε? τη? οπο?α? δημιουργε? μον?δα παραγωγ?? σκυροδ?ματο? στο Δ?λτα Κορ?νθου και λατομε?ο στη θ?ση Γκα-Αθικ?ων Κορινθ?α?.