Προστασ?α Προσωπικ?ν Δεδομ?νων

Η διαχε?ριση και προστασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων του επισκ?πτη/χρ?στη των υπηρεσι?ν τη? ιστοσελ?δα? τη? Λαρσινο? Α.Ε. (εφεξ?? η ?Εταιρε?α?), υπ?κειται στου? ?ρου? του παρ?ντο? καθ?? και στι? σχετικ?? διατ?ξει? τη? ελληνικ?? νομοθεσ?α? (ν. 2472/1997), τι? αποφ?σει? τη? Αρχ?? Προστασ?α? Δεδομ?νων Προσωπικο? Χαρακτ?ρα και του ευρωπα?κο? δικα?ου (Οδ. 2002/58/ΕΚ και Καν. GDPR 679/2016).

Η επεξεργασ?α των προσωπικ?ν δεδομ?νων εκ μ?ρου? τη? Εταιρε?α? λαμβ?νει χ?ρα σ?μφωνα με τη νομοθεσ?α και την Πολιτικ? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων.

 

Στην περ?πτωση ?διαδικτυακ?ν συνδ?σμων? (link) με ?λλε? ιστοσελ?δε? που ελ?γχονται απ? τρ?τα φυσικ? ? νομικ? πρ?σωπα, η Εταιρε?α δεν ευθ?νεται για του? ?ρου? διαχε?ριση? και προστασ?α? των προσωπικ?ν δεδομ?νων που αυτο? ακολουθο?ν.

 

Η Εταιρε?α διατηρε? το δικα?ωμα αλλαγ?? των ?ρων τη? Πολιτικ?? Προστασ?α? Προσωπικ?ν Δεδομ?νων κατ?πιν ενημ?ρωση? των επισκεπτ?ν/χρηστ?ν και π?ντοτε στο πλα?σιο του εκ?στοτε υφιστ?μενου νομικο? πλαισ?ου. Ο επισκ?πτη?/χρ?στη? τη? ιστοσελ?δα? τη? Εταιρε?α? ?χει δικα?ωμα πρ?σβαση?, δι?ρθωση?, διαγραφ??, περιορισμο? τη? επεξεργασ?α?, φορητ?τητα? και αντ?ταξη? σχετικ? με τυχ?ν τηρο?μενα προσωπικ? δεδομ?να που τον αφορο?ν και αποτελο?ν αντικε?μενο επεξεργασ?α?. Για το σκοπ? αυτ?, θα πρ?πει να απευθ?νεται εγγρ?φω? προ? την Εταιρε?α, Λαρσιν?? Α.Ε., Δαμασκηνο? 35, Κ?ρινθο?, Τ.Κ.: 201 31 Ελλ?δα

?