Μ?α ν?α δι?κριση ?ρχεται να προστεθε? σε εκε?νε? τη? εταιρ?α? ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε.

Την Π?μπτη 12 Δεκεμβρ?ου, στο πλα?σιο τη? μεγ?λη? γιορτ?? τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? ?ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2019?, απονεμ?θηκε στην εταιρ?α εκμετ?λλευση? Λατομε?ων και Παραγωγ?? Ετο?μου Σκυροδ?ματο?, η Πιστοπο?ηση EFQM “Recognised for Excellence 4 Star 2019 απ? την ΕΕΔΕ (Ελληνικ? Εταιρε?α Διοικ?σεω? Επιχειρ?σεων), με στελ?χη και καλεσμ?νου? να απαρτ?ζουν το Αμφιθ?ατρο του Μουσε?ου Μπεν?κη.

Η ν?α αυτ? πιστοπο?ηση αποδεικν?ει πω? η εταιρ?α ΛΑΡΣΙΝΟΣ Α.Ε. δεν σταματ? να εξελ?σσεται, διεκδικ?ντα? διαρκ?? ν?ε? προοπτικ?? αριστε?α?, με γν?μονα την β?λτιστη παροχ? υπηρεσι?ν και προ??ντων.

 

EFQM

Το EFQM ε?ναι μη κερδοσκοπικ?? οργανισμ?? και αποτελε? για περισσ?τερα απ? 20 χρ?νια κομβικ? σημε?ο συν?ντηση? των ?ριστων επιχειρ?σεων και οργανισμ?ν με διεθν? προσανατολισμ?, ανεξ?ρτητα απ? το μ?γεθο? και τον κλ?δο του?. Το EFQM ε?ναι ο δημιουργ?? του Μοντ?λου τη? Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? EFQM (EFQM Excellence Model) και του Βραβε?ου Επιχειρηματικ?? Αριστε?α? (EFQM Excellence Award). Το EFQM σε κ?θε ευρωπα?κ? χ?ρα διατηρε? Εθνικ? Ετα?ρο – National Partner Organization (NPO) εν? σημει?νεται ?τι για την Ελλ?δα και την Κ?προ τον επ?σημο αυτ? ρ?λο κατ?χει η ΕΕΔΕ.